Glaukus i Skilla – William Turner

Glaukus i Skilla   William Turner

Estetyczna koncepcja wzniosłości jest jednym z fundamentów całego budynku romantyzmu. Dzieła sztuki nazywane są wzniosłymi, powodując respekt i wzywając osobę do wyjścia.

W Anglii koncepcja ta rozpowszechniła się po opublikowaniu książki Edmunda Burke'a, Filozoficzne studium pochodzenia naszych idei wzniosłości i piękna. W Turnerze wzniosłość często manifestuje się w postaci klęsk żywiołowych. Ta technika jest widoczna w wielu historycznych obrazach Turnera, takich jak „Zamieć.

Przejście armii Hannibala przez Alpy”.

Naturalne kataklizmy znajdują się także w jego dziełach napisanych na tematy biblijne i wątki klasycznej mitologii – jak na przykład obraz „Glavka i Skilla”, napisany na fabule Owidiusza. Takie tematy dały Turnerowi możliwość napisania wielkich scen, podkreślając bezradność osoby przed siłami żywiołów.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)